Επεξεργασία Ιστοσελίδων - 1. Βασικές Δεξιότητες Web Editing (Microsoft FrontPage)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες δημοσίευσης περιεχομένου στο Διαδίκτυο καθώς και να δημιουργεί, δημοσιεύει/ανεβάζει (upload) και να συντηρεί ένα στατικό διαδικτυακό τόπο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί βασικές έννοιες και ορολογία.
  • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της HTML και να χρησιμοποιεί συνήθεις ετικέτες HTML για να τροποποιεί τη δομή μίας ιστοσελίδας.
  • Χρησιμοποιεί μία εφαρμογή επεξεργασίας ιστοσελίδων για να σχεδιάζει και να μορφοποιεί ιστοσελίδες, να μορφοποιεί κείμενο και να εργάζεται με υπέρ-συνδέσεις και πίνακες.
  • Αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί συνήθεις μορφές διαδικτυακών εικόνων και να δημιουργεί φόρμες σε μία ιστοσελίδα.
  • Κατανοεί και να χρησιμοποιεί διαδοχικά φύλλα στυλ CSS (cascading style sheets).
  • Προετοιμάζει τις ιστοσελίδες για δημοσίευση σε ένα διακομιστή ιστοσελίδων (web server).

Πιστοποιητικό ECDL